Nơ và ruy băng 16 - Vector

Nơ vector, Ruy băng vector